بيشتر

نام و نام خانوادگی رییس اداره حراست : امیر ساجدی راد
شرح وظایف اداره حراست:

·   صیانت از کارکنان و آگاه نمودن به موقع ایشان از نفوذ و توطئه احتمالی عوامل بیگانه و ضدانقلاب داخلی و خارجی  وعوامل ایجاد نارضایتی مردم و کارکنان  .

·   جمع آوری اطلاعات محیط ،مراکز تابعه و اقشار مرتبط و ارزیابی و تجزیه تحلیل اخبار و گزارش ها برای ارائه به بالاترین مقام دستگاه ذیربط و وزارت اطلاعات.

·       تعیین صلاحیت کارکنان (نامزدهای تصدی مشاغل حساس)  ،پیمانکاران و هیات های اعزامی از -به خارج از کشور.

·       شناسایی عوامل فساد اداری ،مالی و اقتصادی در دستگاه وانجام اقدامات لازم.

·       نظارت و اجرای طرح های حفاظت و امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات با توجه به سیاستها و ضوابط  مربوطه.

·       حفاظت از سیستمهای سخت افزاری ،نرم افزاری وشبکه اداره کل.

·       انجام امور  دبیرخانه محرمانه مکاتبات ،اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده .

·       صدور کارت شناسایی و تردد برای کارکنان و کنترل افراد و وسایط نقلیه متردد به اماکن وتاسیسات .

·       نظارت و اجرای طرح های حفاظت فیزیکی در مورد اماکن ،اموال ،تاسیسات  ، اشیا و اموال خاص،جلسات و مراسم ها.

·       اقدامات لازم و مرتبط با پدافند غیر عامل .

·       برگزاری دوره های آموزشی با توجه به نیاز هریک از متصدیان مشاغل حساس.