نام و  نام خانوادگی  معاونت توسعه مدیریت و منابع : علی اصغر حجامی

وظایف معاونت توسعه مدیریت و منابع
اداره امور اداری:

· ساماندهی آموزش ضمن خدمت کارکنان اعم ازتعیین نیازهای آموزشی برحسب تقویم آموزشی سازمان ، اجرای دوره های آموزشی و تهیه گزارشات لازم در خصوص دوره های طی شده کارکنان.

· اجرای قوانین ، مقررات استخدامی و انجام امورپرسنلی ازقبیل : استخدام ، مرخصی ها ، ارتقاء ، انتصاب   ( تا سقف مجاز ) ، انتقال( تا سقف مجاز ) ، بازنشستگی و تهیه و صدور احکام مربوطه و عقد یا تمدید یا تجدید قراردادهای استخدامی ،‌ خرید خدمت و سایرامور تفویضی از سازمان .

· اجرای احکام قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری ، دیوان عدالت اداری و دادگاههای عمومی  و تهیه و صدور احکام کارگزینی مربوطه .

· ایجاد بانک اطلاعات پرسنلی با هدف جمع آوری ،‌ طبقه بندی ، تقسیم و جاری نگهداشتن اطلاعات مربوطه به نیازهای استخدامی واحدها و تهیه انواع آمارهای پرسنلی برحسب گروه ، شغل ، تحصیلات ، سن ، جنسیت  و ........ و انجام بررسیهای آماری مربوطه و ارائه گزارش ادواری به مراجع ذیصلاح .

· صدور معرفی نامه یا گواهی اشتغال و گواهی حقوق کارکنان .

· انجام امورمربوط به حضور و غیاب کارکنان اداره کل و تهیه دستورالعمل اجرائی و نحوه انجام حضور و غیاب با رعایت مقررات مربوطه .

· اداره اموردبیرخانه ،‌ ثبت و صدور ، توزیع ،تکثیر و ارسال مکاتبات و انجام امورنامه رسانی خارج از اداره کل با استفاده از امکانات پستی .

· اداره اموربایگانی راکد و اجرای مقررات مربوط به امحاء اوراق و مکاتبات اداری زائد و تنظیم و اجرای  شیوه های موثر بایگانی در واحدهای اداره کل .

 

اداره  امور مالی:

· درخواست وجه و وصول اعتبارات تخصیصی بودجه در قالب اعتبارات مصوب و درآمدها و سپرده ها و مطالبات قانونی و نگهداری حساب آنها .

· درخواست وجه از سازمان بازنشستگی کشور به منظور پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران .

· نگهداری حساب اعتبارات و تعهدات به تفکیک برنامه ها ، فعالیتها ،‌ پروژه ها و برحسب مواد بودجه تخصیصی و ارائه گزارش نهایی اعتبارات هزینه شده .

· تهیه و تنظیم لیست حقوق و اسناد هزینه های جاری ، عمرانی و انتقالی و فهرست کسوربازنشستگی و رسیدگی به اسناد آنها .

· صدور چک ، حواله ، تنخواه گردان و پرداخت هزینه های اداره کل با رعایت مقررات مربوطه .

· رسیدگی به اسناد اموال و کالاهای خریداری شده از نظر انطباق با قوانین و مقررات مالی ورسیدگی به حساب کالاها و اموال وارده و صادره و پلاک کوبی و فروش و تحویل اموال و نگهداری اسناد هزینه و دفاتر اموال .

· نگهداری دفاتر معین ،‌ روزنامه و کل و ثبت و طبقه بندی مستمر عملیات حسابداری و تهیه بیلان ماهانه و صورتحساب های ضروری اداره کل طبق قوانین و مقررات .

· نگهداری حساب تنخواه گردان ،‌ بدهکاری ، پیش پرداخت ها و علی الحساب ها و تعقیب و تسویه و واریز آنها قبل از انقضای مهلت قانونی .

· تهیه و توزیع پروانه های شکار به واحدهای تابعه و نگهداری حساب آنها و حفظ و نگهداری اوراق بهادار .

· نگهداری حساب درآمدهای اداره کل به تفکیک نوع درآمد .

· دریافت انواع صورتحساب ها و گزارشهای مالی از واحدهای تابعه و تفکیک و طبقه بندی آنها .

· تهیه و تنظیم صورت تفریغ بودجه در پایان هرسال .

· پاسخگویی به هیئت حسابرسان اعزامی از دیوان محاسبات در مورد رسیدگی به حسابهای اداره کل و همکاری مطلوب جهت تسریع در بهبود امر رسیدگی .

· استخراج فهرست ماهانه تعهدات و هزینه های انجام شده اعم از بودجه جاری و عمرانی به تفکیک فعالیت و پروژه و برحسب مواد بودجه و ارسال آن به ستاد .

اداره  پشتیبانی و فنی و مهندسی : 

· اجرای دستورالعمل ها ، بخشنامه ها ،‌آیین نامه ها و کلیه ضوابط مربوط به امور ساختمانی و پیمانکاران و مهندسین مشاور از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و ابلاغ به واحدهای استانی و ذیربط و نظارت بر نحوه اجرای آنها.

· انجام امورمربوط به معاملات عمده اداره کل مانند مزایده و مناقصه و تنظیم اسناد و تکمیل مدارک و مستندات ذیربط و انجام امور دبیرخانه کمیسیون معاملات و رعایت اصول و مقررات ذیربط با هماهنگی امور حقوقی اداره کل .

· تنظیم و نگهداری حساب تنخواه گردان و سایر صورتحسابهای ضروری و تهیه و ارائه گزارشهای لازم.

· انجام اقدامات لازم در خصوص ارزشیابی و تعیین صلاحیت پیمانکاران و مشاوران ذیربط .

· ارایه گزارش پیشرفت انجام کار براساس جدول زمان بندی و نقشه اجرای کار .

· پیش بینی و حصول اطمینان از منابع مالی معامله ( تامین اعتبار)، -تعیین نوع معامله - تهیه اسناد معامله- ارزیابی کیفی طرف معامله- فراخوان معامله .

· دریافت پاکت پیشنهادی ، ارزیابی پیشنهادها و تعیین برنده معامله - انعقاد قرارداد و ابلاغ آن به طرف معامله-تجدید یا لغو معامله .

· نگهداری و طبقه بندی اسناد مربوط به معاملات نظیر نقشه های اجرای کار وجداول زمان بندی .

· اداره امورانبارو انجام امورمربوطه به بیمه و شماره گذاری وسائط نقلیه موتوری و شناورها .

· تنظیم لیست اموال و کالاهای مورد نیاز اداره کل و خرید آنها براساس اعتبارات مصوب با رعایت مقررات

· اجرای سیاست ها و برنامه های فنی و مهندسی سازمان در راستای تحقق اهداف سازمان در سطح اداره کل.شامل: نقشه ساختمان ها در مناطق شهری و مناطق تحت مدیریت ، حصارکشی ها و تاسیسات مستقر در مناطق تحت مدیریت با همکاری معاونت فنی و ارائه برنامه اجرایی طرح های پیش بینی شده و پیشنهاد اعتبار .

· اولویت بندی و مطالعات توجیهی در خصوص طرح های فنی و مهندسی استانی تهیه شرح خدمات مهندسی.

· تهیه و تدوین طرح جا و مکان واحدهای حوزه مرکزی سازمان.

· انجام اقدام لازم در جهت تامین ، نگهداری وتوزیع تجهیزات، ماشین آلات ، ملزومات اداری ومصرفی بین واحدها براساس نیازها ودرخواستهای مورد نظر.

· انجام کلیه امور مربوط به نگهداری ، تعمیر و سرویس وسائط نقلیه موتوری ، موتورهای مولد برق ، پمپ­های آب، وسایل فنی و تجهیزات ساختمان و فضای سبز ، تلفن ها ، بیسیم ها و ابنیه ملکی سازمان و همچینن نظارت برتنظیف مستمر ساختمانهای حوزه مرکزی و  محوطه های مربوط.

اداره حقوقی:

·    نظارت براجرای قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست ، بخشنامه ها ، دستورالعملها و ضوابط ذیربط.

·  انجام امور حقوقی اعم از حقوق قانونی وذاتی محیط زیست، رسیدگی وپاسخگویی به کلیه امور مربوط به دعاوی، حمایت و معاضدت قضایی از کارکنان در حدود مأموریت اداری، رسیدگی به شکایات واصله از اشخاص و مراجع

·    مطالعه قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست کشور به منظور ارائه پیشنهاد در مورد تهیه و تدوین لوایح و طرحهای قانونی مرتبط با حفاظت محیط زیست به دفتر حقوقی سازمان.

·    همکاری در تهیه و تنظیم پیش نویس لوایح قانونی و آئین نامه ها ، دستورالعمل های حقوقی و شیوه نامه های اجرائی قوانین مرتبط و  اجرای بخشنامه ها ، دستورالعملها و ضوابط صادره در سطح استان.

·    طرح دعاوی مدنی ، جزایی و اداری و پیگیری صدور اجرائیه به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت حقوق اداره کل و انجام کلیه اقدامات لازم در مراحل و مراجع قضایی نخستین ، تجدیدنظر ، تشخیص ، دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و دفتر ریاست قوه قضائیه با هماهنگی سازمان   .  

·    حضور در مراجع قضایی و شبه قضایی در کلیه دعاوی مرتبط با قراردادها و تصمیمات در سطح اداره کل.

·    حمایت و معاضدت قضایی از کارکنان اداره کل طبق قانون بویژه حضور به عنوان نماینده اداره کل در دعاوی مرتبط بایگان حفاظت محیط زیست .

·    بررسی و اظهارنظر در مورد پرونده های قضایی ، شبه قضایی و تخلفات اداری و انظباطی ، درخواست ارجاع امر به کارشناسی و حضور فعال در کلیه مراحل مذکور.

·    اعمال نظارت تخصصی و ارشاد قضایی در سطح اداره کل وشهرستان های مربوطه.

·    پشتیبانی ،رسیدگی وپاسخگویی به کلیه امور مربوط به دعاوی املاک وامور ثبتی .

·    تنظیم قراردادهای موردنیاز اداره کل  با اشخاص حقیقی و حقوقی با همکاری واحد پشتیبانی ، فنی و مهندسی.

·    انجام امور حقوقی مرتبط در مورد کنوانسیون ها ، تفاهم نامه ها و موافقتنامه های اداره کل با سایر نهادها.

·    وصول مطالبات مربوط به  تعهدات وقراردادهای اداره کل و مستند سازی اموال منقول وغیر منقول اداره کل بر اساس قوانین ومقررات وهمکاری با دفتر حقوقی در این خصوص وتهیه گزارشات لازم .

·    تشکیل بانک اطلاعات املاک اعم از مستند وغیر مستند ورسیدگی به کلیه امور مربوطه وبررسی و جمع آوری اطلاعات در زمینه رفع نواقص وخلاهای قانونی با همکاری واحدهای ذیربط.

·    تنظیم قراردادهای موردنیاز اداره محیط زیست شهرستان  با اشخاص حقیقی و حقوقی با همکاری واحد  پشتیبانی ، فنی و مهندسی . ونظارت حقوقی در مورد قراردادهای منعقده.