بيشتر

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آستارا
 
نام رئیس اداره :محمدرضا روشنی


نشانی :     
تلفن :
نمابر : 

 آدرس ایمیل : 
مناطق تحت مدیریت : 
 
واحد های محیط بانی تابعه : 
 
بخشهای اداره: 
1-ریاست
2– بخش کارشناسی
3- بخش حقوقی
4- بخش اجرایی (یگان حفاظت)
5- بخش اداری و مالی