اداره حفاظت محیط زیست آستانه اشرفیه

نام رییس اداره : ابراهیم غلامی
نشانی : آستانه اشرفیه – خ. شهید رجایی – مجتمع ادارات
تلفن : 42125099-013
نمابر : 42129395-013
مناطق تحت مدیریت : پارک ملی خشکی- دریایی بوجاق کیاشهر
نام پاسگاه : سرمحیطبانی سفیدرود – محیطبانی بوجاق – سرمحیطبانی محسن آباد
خدمات قابل ارائه:

     -  صدور پروانه شکار و صید و دفترچه شناسایی شکارچیان
     -  انجام بازدید استقرار از صنایع و صدور مجوزات استقرار
     -  انجام بازدیدهای پایشی از واحدهای صنعتی جهت جلوگیری از آلودگی ها
     - گشت و کنترل به منظور جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و محیط زیست و تخلفات شکار و صید 
      - خدمات مشاوره ای در خصوص نحوه فعالیت صنایع 
    -  بازدید در خصوص شکوائیه های زیست محیطی و ...
بخشهای اداری :
ریاست بخش کارشناسی- بخش حقوقی- بخش اجرایی (یگان حفاظت)- بخش اداری و مالی– روابط عمومی