نام و نام خانوادگی سرپرست اداره برنامه ریزی و منابع :حمید پورعبدی
 شرح وظایف  اداره برنامه ریزی و منابع:

·   نظارت بر فعالیتهای هزینه ای ، عملکرد طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای در قالب برنامه ها ی مصوب و ابلاغ شده ، تهیه و ارائه گزارش تطبیقی عملکردها و اعتبارات به صورت ادواری به مقامات ذیصلاح.

·   اخذ اعتبارات و ابلاغ بودجه مصوب به واحدهای تابعه و نظارت بر تعیین تخصیص اعتبارات ابلاغی و ابلاغ آن به امورمالی اداره کل جهت اجرا.

·       تهیه و تنظیم موافقتنامه های طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای و هزینه ای استان .

·       ارایه بودجه پیشنهادی سالانه به استانداری با توجه به  اهداف تدوین شده و شرکت در جلسات دفاعیه بودجه.

·       تامین منابع اعتباری جهت پرداخت وجوه مربوط به حق الکشف کاشفین ، دیه و جبران خسارت .

·       تلفیق وتطبیق فعالیتها با فصول هزینه ای و موافقت نامه های مبادله شده از نظر اعتباری و شرح موافقت نامه .

·       تهیه شاخص های توزیع اعتبار و کنترل عملیات منابع اعتباری .

·       تهیه و تنظیم صورت تفریغ بودجه پایان سال

·       تهیه و تدوین برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت اداره کل با همکاری ستاد  .

·       نظارت بر انجام برنامه های مطالعاتی-آمایشی  در سطح استان از بعد محیط زیستی.

·       همکاری در تدوین تفاهم نامه اجرای عملیات سالانه محیط زیست کشور با دفاتر ذیربط درسازمان مرکزی.

·   ساماندهی و جمع بندی آمارهای تولید شده در سطح محیط زیست استان جهت  ارایه به مراجع ذیصلاح و   بهره گیری از آن در تدوین برنامه ها از جمله تدوین دستورالعمل جمع آوری آمار و اطلاعات طرح های توسعه شهری و صنعتی و... بمنظور استفاده در تدوین نظام اطلاعات محیط زیست استان.

·       مطالعه مستمر اهدف هاو وظایف سازمانی و همکاری با ستاد در تنظیم ساختار تشکیلاتی.

·   اجرای برنامه های تحول اداری در سطح اداره کل نظیر تکریم ارباب رجوع ، اصلاح فرایند ها و روشهای انجام کار، ساماندهی نیروی انسانی .

·       انجام بررسی های لازم به منظور کارسنجی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز با همکاری واحدهای ذیربط و چگونگی تامین آن از داخل اداره کل .