نام و نام خانوادگی رییس اداره نظارت و پایش: احسان اله شکری                                                                    
شرح وظایف معاونت نظارت و پایش

وظایف و فعالیت های این معاونت که با هدف نظارت و پایش محیط زیست اعم از حوزه های طبیعی و انسان ساخت     می باشد می بایست در همکاری تنگاتنگ با حوزه معاونت فنی و براساس رویه ها و شیو ه های فنی مورد نظر به انجام رسد .  فعالیت های این معاونت که تماماً میدانی می باشد موجب خواهد شد موضوع پایش و کنترل محیط زیست با دقت نظر بیشتری به انجام برسد به نحوی که هرگونه آلودگی و تخریب محیط زیست با حساسیت بیشتری مورد توجه قرار گرفته و در برخورد قضایی با اینگونه  جرائم هدف گذاری مطلوبی صورت پذیرد .

 اداره نظارت بر امور حیات وحش

·   بررسی  وشناسایی بیماریهای رایج در گونه های حیات وحش کشور  وچگونگی شیوع و گسترش آن و ارائه راهکار جهت کنترل ودرمان آنها و انجام اقدامات لازم.

·       بررسی بیماریهای مشترک بین انسان ، دام و حیات وحش و ارائه راهکارهای مناسب

·   آموزش و ارشاد کارشناسان ذیربط و ماموران اجرایی در زمینه روشهای نمونه برداری با هدف جلوگیری از شیوع و گسترش بیماری ها به ویژه بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان و آموزش کمکهای اولیه و درمانی به آنها .

·       تنظیم برنامه سرشماری ادواری حیات وحش و نظارت بر حسن انجام آن وجمع بندی ، تجزیه و تحلیل آمارحیات وحش وارایه آن به معاونت فنی.

·       برنامه ریزی و هماهنگی جهت اجرایی نمودن طرحهای مدیریت مناطق با تأکید بر اجرای برنامه های مربوط به زونهای حفاظت و پایش ،طبیعت گردی،‌ احیاء و بازسازی، ، آموزش و مشارکت جوامع محلی از طریق واحدهای اجرای به منظوراجرای مدیریت نوین در مناطق تحت مدیریت  .

·   صدور مجوزهای مربوط به فعالیت درمناطق تحت مدیریت نظیر  بازدید و گردشگری، نمونه برداری از نمونه های گیاهی و جانوری، تهیه فیلم و عکس، انجام فعالیتهای تحقیقاتی و ... با هماهنگی واحدهای ذیربط  وتهیه گزارش، آمار و اطلاعات سالانه از بازدیدکنندگان .

·   بررسی  واعلام نظر در خصوص طرح هاوفعالیتهای مربوط  به باغهای وحش ،تاسیس نمایشگاههای حیات وحش ، سیرکها ، بهره برداری از قرقهای اختصاصی و تکثیر و پرورش و نگهداری حیوانات وحشی در حوزه استحفاظی وصدور موافقت اصولی مربوطه 

·       نظارت بر نحوه عملکرد مراکز نگهداری حیات وحش  نظیر مراکز تکثیر وپرورش و باغهای وحش

·       نظارت تخصصی بر مراکز فروش حیوانات وپرندگان وحشی واعمال قانون در موارد مواجهه با تخلفات با همکاری یگان حفاظت.

·   بررسی و اعلام نظر در خصوص واردات وصادرات  گونه های گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض که در فهرست ضمائم CITES قرار دارندوصدور مجوزهای مربوطه  با رعایت ضوابط و مقررات. 

·       نظارت بر صدور انواع پروانه های شکار و صید و دفترچه ویژه شکار چیان

·       صدور مجوز دفع حیوانات آسیب رسان  مطابق با ضوابط ومقرات مربوطه

·       تعیین تکلیف گونه های وحشی کشف شده توسط واحدهای ذی ربط با رعایت ضوابط و مقررات 

·   برآورد نیازهای تجهیزاتی(حفاظتی ،رفاهی،عملیاتی و...) مناطق تحت مدیریت در امر حفاظت از عرصه های طبیعی  و برنامه ریزی جهت تامین آنها

·       ساماندهی نحوه فعالیت همیاران محیط زیست

 اداره نظارت و پایش

·    راهبری و اجرای برنامه های  کنترل و پایش محیط زیست در حوزه انسانی و طبیعی و نظارت بر حسن اجرای برنامه های ابلاغی از سوی سازمان مرکزی .

·    انجام گشتهای تخصصی ویژه جهت پیشگیری و جلوگیری از ایجاد هر گونه آلودگی و تخریب محیط زیست اعم از آب ، هوا و خاک. و انجام بازدیدهای ادواری به منظور نظارت بر فعالیت واحدهای صنعتی وتولیدی

·       نظارت بر نحوه انجام پایش های ادواری زیست محیطی(غیرخوداظهاری )انجام شده توسط ادارات تابعه

·    تدوین برنامه های نمونه برداری از منابع آلاینده محیط زیست جهت تشخیص نوع آلودگی و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمایشات با همکاری واحد آزمایشگاه به منظورجلوگیری از آلودگی محیط اعم از کمی و کیفی با بهره گیری از روش های نوین .

·       راهبری ایستگاههای پایش محیطی سنجش آلودگی هوا و آب  شامل: جانمایی، برنامه ریزی جهت توسعه سیستم های پایش، اطمینان از عملکرد سیستم های کنترل ، ، حفظ و نگهداری و کالیبراسیون و تعمیر دوره ای

·    جمع آوری اطلاعات و آمار مربوط به ایستگاه های پایش آلودگی هوا و صنایع آلاینده و تقویت بانک اطلاعاتی به منظور ارائه هشدارهای لازم و  ارایه به حوزه معاونت فنی

·    نظارت بر نصب و راه اندازی سیستم های پایش لحظه ای و مداوم (آنلاین) آلودگی در منابع زیست محیطی (هوا ، آب و خاک) با  بهره گیری ازفن آوری های پیشرفته

·       برنامه ریزی جهت مبادله اطلاعات پایش لحظه ای استان در سامانه نظام یکپارچه پایش محیط زیست کشور و نظارت بر حسن اجرای آن.

·       نظارت بر نحوه فعالیت مراکز معاینه فنی خودروی سبک و سنگین.

·        نظارت برنحوه پیگیری اخطاریه های زیست محیطی  صادره توسط ادارات تابعه

·       بررسی و پاسخگویی به شکواییه های واصله در ارتباط با نحوه عملکرد واحدهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی با همکاری واحد مدیریت عملکرد اداره کل.

·       مکانیابی محل دفن انواع پسماندهاونظارت برچگونگی دفع وامحاء پسماندها

·    بررسی تخریب وتصرفات صورت گرفته در مناطق تحت مدیریت وبرنامه های بازسازی زونهای آسیب دیده وشناسایی منابع آلوده کننده زیستگاه ها و مناطق تحت مدیریت.

·       نظارت بر  نحوه بهره برداری از منابع  طبیعی (سطحی و زیرزمینی) از قبیل معادن، جنگلها، مراتع، اراضی و ... در مناطق تحت مدیریت .

·       اجرای راهکارهای ارائه شده در خصوص حفاظت نمونه های گیاهی، جانوری و زمین شناختی در اکوسیستم های کشور ( با تاکید بر مناطق تحت مدیریت سازمان) .

·    جمع آوری نمونه های بیولوژیک (DNA، بافت، بذر، سویه، سلول، جنین و ارگان و ...) با استفاده از شرایط فراسرد جهت احیاء و حفاظت گونه های گیاهی، جانوری و میکروارگانیسم بومی استان .

·    جمع آوری وتهیه نمونه از گونه های گیاهی و جانوری به منظور انجام برنامه های تحقیقاتی و همچنین تهیه نمونه برای موزه تاریخ طبیعی و نمایشگاه های حیات وحش .

·    ایجاد ارتباط ، اطلاع رسانی و همکاری با مسئولین و بومیان مناطق ، جهت ارتقای آگاهی و تنویر افکار عمومی به منظور پایش و حفاظت از محیط زیست در همکاری با کارکنان آموزش .

·       جمع آوری فسیل های مهره دار، بی مهره، گیاهی و نمونه های سنگ و کانی در همکاری با واحد موزه.

·    برگزاری گشت های دریایی جهت شناسایی نوع آلاینده ها و برنامه ریزی جهت جلوگیری و رفع آن در محیط های دریایی و ساحلی .

·       نظارت بر راه اندازی پایش بیولوژی آبهای ساحلی - دریایی شامل پارامترهای فیزیکوشیمیایی، پارامتر های بیولوژیک و همینطور گونه های مهم آبزی (پرندگان آبزی دریایی،  پستانداران دریایی، لاک پشت های دریایی، ماهیان، مهره داران و بی مهرگان وابسته به دریا) و در معرض خطر و انقراض (شامل پراکنش، تولید مثل، تغییرات جمعیتی، ذخایر و زیست توده، مهاجرت و ...).

اداره امور آزمایشگاه ها

 

·    ایجاد هماهنگی بین آزمایشگاه اداره کل و کلیه آزمایشگاههای تابعه در جهت افزایش توان علمی و فنی کادر آزمایشگاهی از طریق مبادله و انتقال اطلاعات و تجربیات فنی موجود و تهیه ویکسان سازی دستورالعملهای لازم در جهت استاندارد نمودن روش های نمونه برداری و آزمایشات مربوطه وخرید دستگاه ها وتجهیزات

·       بررسی و نظارت بر عملکرد آزمایشگاههای معتمد و صدور مجوز جهت متقاضیان جدید.

·    انجام آزمایشات فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیک برروی نمونه های پسابهای صنعتی ، شهری ، کشاورزی ، همچنین آنالیز مواد جامد بمنظور شناخت کمی و کیفی عوامل آلوده کننده  در  جهت کنترل آلودگیهای زیست محیطی

·    نمونه برداری و آزمایش آب رودخانه ها و دریاچه ها و تالاب ها و تجزیه و تحلیل و ثبت مستمر نتایج حاصله  با هدف پایش زیست محیطی .

·       بسترسازی ،نظارت و  پیگیری بر اجرای خوداظهاری در پایش آلودگی های زیست محیطی در منابع آلاینده

·       پیگیری پایش لحظه ای خروجی صنایع ( فاضلاب و هوا) و اخذ داده ها و ارائه اطلاعات به  حوزه معاونت فنی.

·       نظارت بر نحوه انجام پایش های ادواری زیست محیطی( خوداظهاری )نجام شده توسط ادارات تابعه

·       آزمایش برروی نمونه های حیات وحش به منظور تعیین عوامل و شناخت بیماری ها در همکاری با دامپزشکان .

·       آزمایش نمونه های گیاهان به منظور تعیین اثرات عوامل مختلف محیط زیست برروی آنها .

·       بررسی نتایج حاصل از تحلیل پارامترها و خواص فیزیکی آب مانند دما، شوری، چگالی، کدورت آب و نحوه توزیع سطحی و عمقی این پارامترها در دریا

·       جمع آوری وآماده سازی نمونه های بیولوژیک طبق فرایندهای مصوب جهت نگهداری در بانک ژن مرکزی.