.
متون عمومي
1392/8/1 چهارشنبه

 نام و نام خانوادگی رییس اداره مدیریت عملکرد : منصور سربازی    
شرح وظایف:

·       بازرسی مستمر و دوره ای از واحدهای تابعه استانی برای سنجش میزان مطابقت عملکرد اقدام کنندگان با اهداف،برنامه ها،دستورالعملها،و ضوابط و شاخصهای مورد ارزیابی به منظور ارزیابی عملکردو یافتن کاستی ها،سوء مدیریت و انحرافات از سیاستهای تعیین شده و ارائه راه حلها و پیشنهادات برای رفع آنها.

·       بازرسی و سنجش میران رضایت مردم از واحدهای مختلف اداره کل و نحوه برخورد مدیران و کارمندان با ارباب رجوع در سطح استان  و ارایه گزارش مربوطه  به دبیرخانه شورای تحول اداری استان به منظور اجرای مقررات مرتبط

·       برقراری ارتباط با سازمان بازرسی استان و ایفای وظیفه مندرج در ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور،کمیسیون اصول88 و 90 مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظرسنجی دستگاهها و رسانه های جمعی و مطبوعات.

·                  تهیه و تدوین شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرداستان و واحدهای تابعه با همکاری ستاد .

·       ارزیابی عملکرد واحدهای استان بر اساس شاخصهای اختصاصی و عمومی،تکمیل فرمهای مربوط و تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی جهت ارایه به مراجع ذیصلاح از جمله کمیسیون تحول اداری اداره کل.

·       انجام ارزیابی عملکرد سالیانه در سه سطح اداره کل مدیران و کارکنان به استناد دستورالعمل استقرار نظام ارزیابی عملکرد.

·                  تهیه گزارشهای ادواری در فواصل ماهانه،شش ماهه و سالانه برای اطلاع مدیر کل استان از عملکرد واحدهای مختلف.

·       دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم(مراجعان) از واحدها و کارمندان اداره کل و بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی.

·       پیگیری نامه های مردمی دریافت شده از سامد و سامانه ارتباط مردمی اداره کل و یا مراجعه حضوری مردم در سفر مقامات به استان ها.

·                  انجام وظایف دبیرخانه پیشگیری و مبارزه با رشوه در اداره کل.

 

بيشتر
سال 1398  سال رونق تولید