تهديدات زيست محيطي
1391/7/25 سه‌شنبه


مدیریت  صحیح محیط زیست زمانی پیاده خواهد شد که منابع بطور سودمند برای توسعه مورد استفاده قرار گیرد وبه دلیل نقش اکولوژی در تعادل اکوسیستم ها این منابع مورد حمایت وحفاظت واقع می شوند. مدیریت ناکارآمد وقتی نمایان می شود که به دلیل تقاضای زیاد برای تولید واستفاده بیش از حد ویا عدم حفاظت درست از منابع  که پایه واساس اکولوژی برای اکوسیستم های جهانی ومحلی به شمار می روند مورد کاربری غیر متعارف واقع شوند.

گرچه مفهوم فرصت های زیست محیطی از تلفیق مفاهیم اقتصاد، مدیریت، محیط زیست واصول پایداری نشات می گیرد وفرصت های زیست محیطی زمانی جذابیت پیدا می کند که منابع به روش پایدار وجهت بر آورد نیازهای اجتماعی در کنار حفاظت وتعادل اکولوژیکی مورد استفاده قرار گیرد در غیر اینصورت این فرصت ها تبدیل به تهدید شده و منابع زیست محیطی تباه خواهد شد

موقعیت جغرافیایی استان گیلان از یک سووقراگیری بین دریای خزر وارتفاعات البرزووجود اکوسیستم های ساحلی،تالابی،جنگلی ومرتعی ازسوی دیگر ویژگی خاصی به این استان بخشیده که می توان از این مواهب خدا دادی استفاده مطلوب برای توسعه پایدار استان بعمل آورد وچنانچه مدیریت بهینه وپایداردر استان اعمال نگردد فرصت ها موجود به تهدید بدل خواهد شد که مسلما با توجه به مشکلات زیست محیطی موجود در استان چنانچه کار سزاواری انجام نگیرد،فردا دیر ونسل امروز پاسخگوی پرسش های نسلهای آتی خواهند بود؟

باعنایت به مقدمه مختصر فوق به تهدیدات محیط زیست استان فهرست وار اشاره میگردد.

 

 تهدیدات :

 

-         استقرار صنایع پراکنده، غیرهمگن وناسازگار با محبط زیست در استان.

 

-         گردشگری طبیعی ناپایدار در استان.

 

-         استفاده غیر اصولی ازکود، سموم،آفت کشها وعلف کش ها در استان ودر نهایت آلودگی آب وخاک.

 

-         تغییر کاربری اراضی کشاورزی.

 

-         تخریب منابع طبیعی اعم از جنگل ومرتع.

 

-         عدم مدیریت زباله استان وآلودگی اکوسیستم های آبی وآلودگی خاک.

 

-         ورود فاضلابهای خانگی، شهری ،صنعتی وبیمارستانی به آبهای سطحی وزیر زمینی.

 

-         برداشت بی رویه شن وماسه از رودخانه ها.

 

-         وجود نیروی بیکار در استان و فشار بیش از اندازه به منابع طبیعی.

 

-         عدم تجهیز شهرکهای صنعتی به سیستم تصفیه فاضلاب.

 

-         عدم تجهیز بیمارستانهای استان به سیستم تصفیه فاضلاب.

 

-         عدم احداث سیستم تصفیه فاضلاب شهری.

 

-         توسعه بدون برنامه ریزی وگسترش ناموزون شهرها.

 

-         پراکندگی سکونتگاههای انسانی.

 

-         افزایش خودرووآلودگی شهرها.

 

-         توسعه راهها وتخریب اراضی کشاورزی ومنابع طبیعی.

 

-         عدم توجه به مشکلات زیست محیطی.

سال 1400 سال توليد ، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها