.
متون عمومي
1391/8/3 چهارشنبه

بسمه تعالی

 

متقاضیان دریافت مجوز صید و پروانه شکار می بایستی دفترچه شکار داشته باشند . اگر متقاضیانی دفترچه شکار نداشته باشند ، می بایست فرم دفترچه شکار را پر نماید  . ( تکمیل این فرم الزامی است )

فرم دفترچه شکار

بيشتر
سال 1398  سال رونق تولید