مناطق حفاظت شده
1398/6/26 سه‌شنبه

منطقه حفاظت شده | Protected Area/Conservation Area

به محدوده ای از منابع طبیعی کشور اعم از جنگل، مرتع، بیشه های طبیعی، اراضی جنگلی، دشت، آب و کوهستان اطلاق می شود که از لحاظ ضرورت حفظ و تکثیر  نسل جانوران وحشی با حفظ و یا احیا رستنی ها و وضع طبیعی آن دارای اهمیت خاصی بوده و تحت حفاظت قرار می گیرد.