مديران اداره كل و معاونت ها


اداره كل حفاظت محيط زيست گيلان
013-33827040
رشت - بلوار رسالت - اداره كل حفاظت محيط زيست گيلان


اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان
33824626-013
33824627-013

رشت. خیابان رسالت. کد پستی 4185713159
info@gilandoe.ir


دفتر مدیریت
33827040-013 - 33841700-013


معاونت نظارت و پایش
33824628-013


معاونت فنی
33833931-013
سال 1398  سال رونق توليد