مديران اداره كل و معاونت ها

اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان
33824626
33824627

رشت. خیابان رسالت. کد پستی 4185713159
info@gilandoe.ir


دفتر مدیریت
33827040-33841700معاونت اداري
مالي

معاون اداره پشتيباني و  توسعه منابع : حميد پور عبدي

تلفن : 33833929

معاونت نظارت و پایش

معاون  اداره نظارت و پايش : احسان اله شكري
33824628

 معاونت فنی

معاون فني : منصور سربازي
33833931ذيحسابي

ذيحساب : محمود عاطفي

تلفن : 33829562

 

اداره حراست :

مسئول اداره حراست : امير ساجدي راد

تلفن : 33829563

 


اداره روابط عمومي

سرپرست اداره روابط عمومي : محمدعلي صديق عرباني

تلفن : 33829561


اداره بازرسي

رييس اداره بازرسي: عباس رضا نژاد

تلفن :33828997

سال 1399  سال جهش توليد