.
فرم
برادر/خواهر گرامی ، فرم نظر خواهی از ارباب رجوع
نام واحد مراجعه کننده
نام واحد مراجعه شونده
کیفیت خدمات ارائه شده
زمان ارائه خدمت
میزان تسلط کارکنان اداره کل در انجام امور محوله
نحوه رفتار و برخورد کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست
نحوه پیگیری امور و راهنمایی مراجعین
میزان دسترسی به مستندات و سوابق مورد نیاز
میزان دسترسی به کارکنان و نظم و انضباط آنان در کار
علت نظرات داده شده
نظرات و پیشنهادات برای اصلاح امور
سال 1398  سال رونق تولید