.
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آستانه اشرفیه
اداره حفاظت محیط زیست آستانه اشرفیه
نام رییس اداره : جعفر میرزایی
نشانی : آستانه اشرفیه – میدان فردوسی – خیابان فردوسی - کوچه معاد 
تلفن : 41125099-013
خدمات قابل ارائه:

     -  صدور پروانه شکار و صید و دفترچه شناسایی شکارچیان
     -  انجام بازدید استقرار از صنایع و صدور مجوزات استقرار
     -  انجام بازدیدهای پایشی از واحدهای صنعتی جهت جلوگیری از آلودگی ها
     - گشت و کنترل به منظور جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و محیط زیست و تخلفات شکار و صید 
      - خدمات مشاوره ای در خصوص نحوه فعالیت صنایع 
    -  بازدید در خصوص شکوائیه های زیست محیطی و ...
بخشهای اداری :
ریاست بخش کارشناسی- بخش حقوقی- بخش اجرایی (یگان حفاظت)- بخش اداری و مالی– روابط عمومی
1