حقوق شهروندی

1401/11/28 جمعه منشور حقوق شهروندی
فايلها
متن+کامل+منشور+حقوق+شهروندي(1).pdf 1.25 MB
1400/9/8 دوشنبه آئین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
فايلها
4-66.pdf 153.461 KB
1400/9/8 دوشنبه قانون دائمی نمودن ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد
فايلها
1قانون دائمي نمودن ارتقاء سلامت اداري و مقابله با فساد.pdf 438.3 KB
1
سال 1401سال توليد ، دانش بنیان ، اشتغال آفرین