اخبار برگزیده

فراخوان عمومی

فراخوان عمومی

فراخوان عمومی 
اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان
در راستای تحقق بهینه قانون حفاظت از خاک و اجرای ماده 14 قانون مذکور(شناسایی فعالین عرصه بازسازی خاک) ؛ اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان بنا بر نامه شماره 2618/300/1400 مورخ 1/2/1400 معاون محترم محیط زیست انسانی سازمان متبوع ، در نظر دارد نسبت به شناسایی فعالین در حوزه بازسازی خاکهای آلوده تحت عنوان فراخوان عمومی اقدام نماید . لذا آن دسته از مراکز پژوهشی ، دانشگاهی ، شرکتهای خصوصی و... که توانمندی در زمینه بازسازی خاکهای آلوده را دارند ، می توانند مدارک ومستندات و مشخصات خود را بصورت حضوری و یا ازطریق پست به به آدرس رشت – خیابان رسالت – معاونت نظارت و پایش  اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان – کدپستی 4185713159  ارسال نمایند.
 
عكس های مرتبط :
بيشتر
سال 1400 سال توليد ، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها