اطلاعیه

نحوه ثبت درخواست واحدهای صنعتی، خدماتی و معدنی سبز سال 1401- 1400
نحوه ثبت درخواست واحدهای صنعتی، خدماتی و معدنی سبز سال 1401- 1400
در سامانه جامع محیط زیست کشور

به گزارش روابط عمومی و امور رسانه حفاظت محیط زیست گیلان سازمان حفاظت محیط زیست به منظور ترویج فرهنگ زیست محیطی و تشویق واحدهای صنعتی، خدماتی و معدنی که در راستای حفظ محیط زیست اقدامات برجسته ای در سال های 1401و 1400 انجام داده اند؛ نسبت به فراخوان همایش ملی واحدهای صنعتی، خدماتی و معدنی سبز اقدام نموده است.
پرسشنامه های جدید واحدهای صنعتی، خدماتی و معدنی سبز به همراه دستورالعمل و فایل آموزشی از مورخ 16 / 3/ 1402 در سامانه جامع معاونت محیط زیست انسانی به آدرس (https://iranemp.ir) قابل دسترس می باشد و کلیه متقاضیان می توانند به صورت مکانیزه حداکثر تا تاریخ 1402/5/12 پس از مطالعه راهنما نسبت به تکمیل پرسشنامه های اختصاصی اقدام نمایند. 
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است : 
1-  فقط پرسشنامه هایی که از طریق سامانه مذکور تکمیل گردیده؛ بررسی می گردند. فلذا ضروری است متقاضیان از تکمیل و ارسال پرسشنامه هایی که در زیر پورتال های ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها و یا سایر سایت ها ملاحظه می فرمایند جدا خودداری فرمایند.
2-  در تکمیل پرسشنامه دقت شود برای واحدهای صنعتی صرفاً از پرسشنامه واحدهای صنعتی، برای واحدهای خدماتی از پرسشنامه واحدهای خدماتی و برای واحدهای معدنی از پرسشنامه واحدهای معدنی استفاده شود.
3-  همچنین واحدهای صنعتی قبل از تکمیل پرسشنامه های مربوطه، می بایست نسبت به ثبت نام در سامانه جامع محیط زیست کشور و تکمیل اطلاعات مربوط به خوداظهاری واحد خود در سامانه مذکور به شرح ذیل اقدام نمایند:
•  تکمیل بخش مشخصات عمومی، انبارش ضایعات، مدیریت پسماند، مدیریت پساب، تولید محصولات، مواد اولیه، مواد مصرفی، مصارف آب و انرژی، منابع انسانی، برنامه های پایش، پایش آنلاین، توسعه فضای سبز و استانداردها و گواهینامه ها توسط واحد
•  بارگذاری پایش های سال های 1401و 1400 توسط آزمایشگاههای معتمد
بيشتر
شعارسال 1402 مهار تورم ، رشد تولید