اطلاعیه

ثبت نام در سامانه جامع مديريت پسماند

به اطلاع می رساند
سازمان حفاظت محيط زيست به استناد ماده 23 آیين نامه اجرايي قانون مديريت پسماند اقدام به طراحي سامانه جامع مديريت پسماندها به نشاني 
https://iranemp.ir   نموده وکلیه واحد هاي توليد كننده پسماند صنعتي وويژه ملزم به ثبت نام  در سامانه مذكور می باشند  .لذا به كليه واحدهاي صنعتي ،توليدي، خدماتي كه داراي پسماند هاي صنعتي وويژه هستند ،اطلاع داده می شود  تا پايان خرداد ماه نسبت به ثبت نام در سامانه مذكور اقدام نمايند .همچنین  آزمايشگاههاي معتمد وپيمانكاران پسماند نیزملزم به ثبت نام درسامانه مذكور ميباشند.

بيشتر
شعارسال 1402 مهار تورم ، رشد تولید