مقالات
سه‌شنبه 9 آبان 1391 تعیین بخشی از ارزش اقتصادی پرندگان مهاجر آبزیعنوان مقاله :  تعیین بخشی از ارزش اقتصادی پرندگان مهاجر آبزی
نویسنده مقاله : عباس عاشوری
چکیده

مطالعه حاضر با هدف تعیین بخشی از ارزش اقتصادی پرندگان مهاجر آبزی و تاکید بر حفاظت از پرندگان و تالاب ها انجام پذیرفته است. بدین منظور از مهر تا اسفند 1383 هر هفته دو بار (روزهای شنبه و چهارشنبه) پرندگان وحشی عرضه شده در بازار فروش پرندگان شهرستان لنگرود بررسی و نوع، تعداد و قیمت هر گونه در هر بازدید ثبت گردید. نتایج حاصل از شناسایی و شمارش تعداد پرندگان آبزی عرضه شده در طی تنها 48 روز در 6 ماه مورد بررسی نشان داد، جمعیتی معادل 25224 قطعه پرنده آبزی از 43 گونه، 8 تیره و 5 راسته در بازار با 13 گونه و با جمعیت 18405 قطعه بود. خوتکا، سرسبز و (Anatidae) لنگرود عرضه شده اند. بیشترین تعداد شمارش شده متعلق به مرغابیان چنگر به ترتیب بیشترین تعداد عرضه شده بودند و 87.7 درصد از کل تعداد پرندگان را شامل شدند. میزان برداشت ازپرندگان مهاجر آبزی بطور میانگین بیش از 18 تن برآورد گردید و بیشترین مقدار به ترتیب مربوط به سرسبز، چنگر و خوتکا بود. برآورد ارزش ریالی گونه های عرضه شده در مجموع رقمی معادل 752004000 ریال محاسبه گردید. که خود بیانگر بخشی از ارزش اقتصادی پرندگان مهاجر آبزی و یادآور حفظ تنوع و جمعیت پرندگان مهاجر و تالاب ها، حداقل جهت پایداری این چرخه اقتصادی است.

بيشتر
شعارسال 1402 مهار تورم ، رشد تولید