مقالات
شنبه 11 آذر 1391 شاهین ، سیاه چشمان آسمانها
همه چیز در یک چشم به هم زدن تمام می شود؛ شکارچی که از بلندیها چشمهای تیزبینش را بچرخاند و طعمه را از چند صد متری انتخاب کند، به سرعت خودشرا بالای سر شکار میرساند و همانجا روی آسمان کارش را یکسره می کند. نه کبوتر روی آسمان شهر، نه سار و کبک در پهنه دشت، نه موش، خرگوش و مار درمیان بوته های خار هیچکدام از چنگال تیز شاهین فراری ندارند
فايلها
40-49__Shahin_10.pdf 899.024 KB
بيشتر
شعارسال 1402 مهار تورم ، رشد تولید