فیلم

1400/2/6 دوشنبه
ساخت نخستین دستگاه دروگر سنبل آبی در گیلان
بيشتر
سال 1400 سال توليد ، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها