فیلم

1400/2/6 دوشنبه
ساخت نخستین دستگاه دروگر سنبل آبی در گیلان
بيشتر
سال 1401سال توليد ، دانش بنیان ، اشتغال آفرین